Etikai nyilatkozat

A FOCUS VENTURES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt Városi Alapok célja – az MFB Invest Zrt. mint alapító, és egyben mint az Alapok befektetője stratégiájához illeszkedve – a helyi, az adott város és régió gazdasági működésének gerincét képező, a nemzetgazdaság szempontjából is fontos projekteket megvalósító vállalatok finanszírozása. Ezen tematikus vállalkozásfejlesztési magántőke alapok az iparági tőkeprogramokon belül az aktív fejlesztésekre, mindenekelőtt a növekedési célú tőkebefektetésekre fókuszálnak. Az Alapoktól a helyi vállalkozók olyan ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak tőkejuttatást, mely az üzleti megtérülésen túl közvetlenül vagy közvetett formában elősegíti az adott térség fejlődését is. A helyi igények felmérése és a befektetői célokkal történő optimális összeegyeztetése érdekében a FOCUS VENTURES Zrt. szorosan együttműködik a helyi önkormányzatokkal, közösen hozva létre a szakmai, konzultációs és döntéselőkészítő feladatokat ellátó befektetési bizottságokat.

Miután a FOCUS VENTURES Zrt. az MFB Invest Zrt. 100%-os tulajdonában áll, üzleti tevékenységéhez különösen fontos a MFB csoportról alkotott összkép, valamint a FOCUS VENTURES Zrt. üzleti jóhíre, amelynek fenntartására és sértetlenségére minden körülmények között minden munkatársnak ügyelnie kell.

A Társaság által elvárt munkahelyhez illő magatartásra vonatkozóan belső szabályzattal rendelkezik, melynek célja, hogy útmutatóként szolgáljon munkatársainak olyan esetekre, melyekben munkájuk során esetleg törvényességi vagy erkölcsi kérdések merülhetnek fel.

A FOCUS VENTURES Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, ezért tevékenysége során az alábbi alapelvek mentén jár el.

 

A FOCUS VENTURES Zrt. által elfogadott általános etikai alapelvek

Tisztesség: A FOCUS VENTURES Zrt. a céljait tisztességesen, korrekt módon és felelősségteljesen kívánja elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályi környezetet, a szakmai etikai elvárásokat, továbbá az aláírt szerződéseket és megállapodásokat. A Társaság tevékenységére vonatkozó hatályos releváns jogszabályok, Csoport Irányelvek, valamint a Társaság hatályos belső szabályzatainak, utasításainak, az etikai irányelveknek a betartása minden munkatárs számára alapkövetelmény a Társaság prudens működése érdekében.

Átláthatóság: Az átláthatóság a FOCUS Zrt. tevékenységének kiindulópontja annak érdekében, hogy biztosítható legyen a független és megbízható információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetősége.

Egyenlő bánásmód: A FOCUS VENTURES Zrt. elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – nem, kor, vallás, faj, politikai és szakszervezeti hovatartozás, nyelvi különbözőségből fakadó és egyéb különbségtételek – elítélése, illetve a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Az erőforrások felelősségteljes használata: A FOCUS VENTURES Zrt. törekvése, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat körültekintően hasznosítsa. E tekintetben azt a magatartást tartja kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, illetve a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul.

Szakszerűség és gondosság: A FOCUS VENTURES Zrt. munkavállalóinak a munkájukat a legjobb tudásuk szerint, szakszerűen, gondosan, a tárgyilagosság, a pontosság és a pártatlanság érvényre juttatásával kell végezniük.

Feddhetetlenség: A FOCUS VENTURES Zrt. minden munkavállalója magatartásának feddhetetlennek kell lennie a munkahelyén. A FOCUS VENTURES Zrt. munkavállalójának a munkahelyén el kell utasítania minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására, vagy az elfogultság látszatát keltheti, továbbá a munkavállaló nem élhet vissza munkakörével, és nem használhatja fel azt maga vagy mások számára jogosulatlan előny megszerzésére, maga vagy hozzátartozói, személyes ismerősei haszonszerzésére, illetőleg másoknak jogellenes hátrány okozására.

A piaci verseny tiszteletben tartása: A Társaság elvárja, hogy valamennyi munkavállalója elkötelezett legyen a tisztességes, a hatályos jogszabályoknak és az üzleti etika alapelveinek mindenben megfelelő piaci verseny mellett. A Társaság elvárja munkavállalóitól, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, ami a piaci verseny korlátozását vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezheti.

 

Etikai problémák bejelentése, tanácsadás

Ha alapos gyanúja van vagy tudomást szerez az Etikai Kódexben meghatározott értékek esetleges megsértéséről (etikai problémák), tanácsot kérne vagy kérdései vannak általában vagy egy bizonyos helyzetben követendő eljárásról, az alábbi módokon teheti meg:

  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) vagy
  • levélben: MFB Invest Zrt.  (1027. Budapest, Kapás utca 6-12.)
  • e-mailen: compliance@focusventures.hu

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a Társaság minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett. Az Etikai szabályok megsértése esetén az eljárás és a szankcionálás a Társaság belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott elvek szerint történik. Etikai vétség megállapítása esetén a Társaság munkajogi eljárást indíthat.

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség, amelynek megtétele jogi következménnyel járhat.